Násilí do společnosti nepatří

Násilí do společnosti nepatří

Ve společnosti stále přetrvává naprosto lichá domněnka, že ženy a muži v sexbyznysu si za násilí na nich páchaném, mohou samy. Není tomu tak – nikdo nemá právo nutit kohokoli do ničeho, co nechce nebo si to jakoukoli formou vynucovat. S násilím se sexuální pracovníci*ce mohou setkat od zákazníků, personálu erotických podniků, ze strany konkurence i svých kolegyň, ale i institucí (policie, lékaři, úřady, i jiné organizace). Násilí mohou zažívat v osobních vztazích od přítele, manžela, rodiny.

 

Násilí jako takové má několik fází, které výstižně popisuje Bílý kruh bezpečí. Násilný jedinec si podmaní a upevní kontrolu nad obětí, a v rámci rodiny se může vyvíjet cyklus opakujících se situací, který zahrnuje fáze napětí, násilí, usmíření a klidu. Délka každé fáze může být různá, od několika dní po několik měsíců, a je také ovlivněna délkou vztahu – krátkodobý vztah může probíhat jinak než dlouhodobý vztah. Dynamika tohoto druhu násilí se liší v různých partnerských vztazích, stejně jako v mezigeneračním soužití.

A samozřejmě mívá mnoho podob: od fyzických útoků, sexuálních forem přes vydírání, nadávky, nevhodného chování ze strany kolegyň po ekonomické násilí (např. okradení, nevyplacení dohodnuté odměny) či násilí ze strany institucí (např. nevhodný přístup policie, která zpochybňuje vaše oznámení). Méně častými formami jsou také násilí materiální, například poškozování věcí nebo latentní násilí (soužití s někým, kdo nejde pro ránu daleko a všichni se snaží tomu konfliktu vyhnout). Novými formami jsou i násilné situace v on-line prostoru spojené s možným zneužitím informací a fotografií vedoucí k nátlaku a vydírání.

 

Ekonomické násilí

Má jediný cíl – připoutat k sobě oběť tak, aby pro ni nebylo možné odejít. K tomu agresor využívá zamezení přístupu k penězům, zaměstnání a jiným příjmům. Může se ale jednat i o okradení, nevyplacení dohodnuté odměny, nucení pracovat zadarmo, fiktivní pokuty, nucení k braní půjček. Často bývá spojeno i s jiným druhem násilí, kdy je oběť nucena k činnostem, se kterými by jinak nesouhlasila.

 

Fyzické násilí

Spočívá v použití fyzické síly s úmyslem někoho zranit, zastrašit, ponížit nebo jej k něčemu donutit proti jeho vůli. Mezi nejčastější příznaky patří: bití, kopání, vyhození z bytu nebo jiného prostoru (auta, taxi), ohrožování zbraní a jinými předměty (nože, hořící cigarety), vražda, zabraňování v pohybu. Fyzické násilí je evidentní a není účelné ho zpochybňovat. Avšak absence fyzického násilí neznamená automaticky, že zmizí i ostatní formy násilí.

 

Latentní násilí

Tato forma násilí se ještě nestala a hrozí reální riziko, že se tak stane. Průvodním faktorem je neustálý strach. Uvědomění si možnosti násilí má značný vliv na oběti. Stávají se chorobně citlivými na atmosféru, tonalitu hlasu násilníka a jeho výrazy. Rodina takového násilníka je často vystavena latentním projevům násilí. Obává se jeho příchodu domů, jeho nálad, strach je všudypřítomný, protože neví, kdo a za jakou banalitu se stane terčem výlevu hněvu a násilí.

 

Materiální násilí

Není vedeno přímo na oběť, ale na předměty s cílem způsobit strach, škodu nebo ponížení. Ať už to jsou díry v sádrokartonu od pěstí, prokopnuté dveře, rozbíjení nádobí, ničení osobních věcí a oblečení, dokonce i týrání zvířecího mazlíčka oběti. I když je vnímáno jako méně škodlivé, nesmí se mu ustupovat, často přerůstá v samotné fyzické násilí.

 

Psychické násilí

I slova dokáží poškodit, zastrašit nebo ponížit druhé osoby. Jedná se o nejrozšířenější typ, násilník si často ani neuvědomuje, že se ho dopouští, tak je pro něj běžné. Mezi příznaky patří ponižování, nadávky, vyhrožování, vydírání, nucení k užívání drog, léků a alkoholu.

 

Sexuální násilí

Nejčastěji spojované se znásilněním nebo pokus o něj. Ale patří sem i další formy jako slovní sexuální obtěžování, nucení k sexu bez ochrany, nucení k praktikám, které žena nechce vykonávat, nucení k sexu pod pohrůžkou, osahávání. Přitom tento druh násilí patří k těm nejdestruktivnějším zasahující hluboko do osobní intimity. Agresor se tím snaží demonstrovat svoji moc nad jiným, jeho cílem je ublížit a zranit.

 

Sociální násilí

Často souvisí s psychickým násilím. Cíle agresora je podřízenost a závislost oběti. Jeho projevem bývá kontrola kontaktů (např. kontrolování mailů, telefonu), podoby pronásledování a sledování, bránění setkávat se s přáteli nebo rodinou.

 

Násilí však NENÍ normální a nic neomlouvá násilí na ženách nebo mužích v sexbyznysu, ale i v soukromém životě. Proto je nutné se mu postavit v jakékoli situaci.

 

Pokud zvažujete vstup nebo již v sexbyznysu působíte, neváhejte využít naší Poradny. Naleznete zde mnoho užitečných rad, kontaktů, můžete se bez ostychu zeptat na cokoli.