Sexbyznys

Používáme pojem sexbyznys

pro označení různých forem poskytování placených sexuálních a erotických služeb.

Naše organizace R-R upřednostňuje před termínem prostituce termín
sexuální práce (sex work) nebo poskytování placených sexuálních a
erotických služeb. Označení prostitutka pak nahrazujeme termínem
žena nebo muž poskytující placené sexuální a erotické služby
(sexuální pracovnice/sexuální pracovník – sex worker).

Sexuální a erotickou práci chápeme jako poskytování služeb souvisejících
s uspokojováním sexuálních a erotických potřeb zákazníků za úplatu
nebo za jinou protislužbu (např. nájemné). Zahrnujeme zde jak kontaktní,
tak nekontaktní sexuální a erotickou práci (přímé poskytování
sexuálních služeb, natáčení pornofilmů, působení na on-line webech a
serverech, linkách se sexuálním obsahem, striptýz, erotické masáže
apod.).

Jestli potřebujete poradit v jedné z oblastí, kontakty naleznete ZDE.

Nebo kontaktujte naši

Poradna R-R

S námi můžete otevřeně mluvit.
Neodsuzujeme, ale pomáháme.

Dokážeme poradit nebo zprostředkovat pomoc při řešení Vašich potíží
v různých oblastech, jak vidíte na obrázku vlevo.

Jestliže již sexuální či erotickou pracovnicí/ pracovníkem jste, nebo vstup do
sexbyznysu nebo erotických služeb zvažujete, jsme tu pro Vás. Prosazujeme
přístup založený na respektování volby živit se sexuální a erotickou prací.
Nehodnotíme rozhodnutí ženy nebo muže vstoupit do sexbyznysu.

Podporujeme sexuální pracovnice a pracovníky při vytváření vlastních limitů a
hranic v profesním a osobním životě a předcházení a snižování rizik spojených
s touto prací ve zdravotní, psychické, sociální a legislativní oblasti.


Více se dozvíte v naší publikaci S Tebou ne.

Formy poskytování placených sexuálních služebFormy poskytování placených sexuálních služeb značně ovlivňuje aktuální stav,
úroveň společnosti a také technologický rozvoj. V naší praxi se nejčastěji
setkáváme s rozdělením placených sexuálních a erotických služeb na základě
prostředí, ve kterém jsou poskytovány/nabízeny:

Indoor („za dveřmi“) zahrnuje poskytování služeb v night klubech a privátech
(vlastní nebo pronajaté byty v běžné domovní zástavbě), strip barech a
specializovaných salónech (BDSM, erotické masážní apod.).

Zvláštní formou je tzv. eskort servis, kdy sexuální pracovnice/pracovníci přijíždí
za zákazníkem domů či na hotel apod. Funguje v rámci eskortních agentur nebo jako doplňková služba night klubu či privátu.

Outdoor („venku“), kdy k nabídce sexuálních služeb dochází na ulici, silnici či
odstavných parkovištích, na nádraží a v lokalitách, kde je poptávka po těchto
službách. Služby jsou poskytovány často ve voze zákazníka nebo v „hodinovém
hotelu“, příp. přímo na ulici.

On-line („v kyberprostoru“) služby jsou pak nabízeny prostřednictvím on-line
webů a serverů a linek formou představení, chatů, videí apod. Jedná se o nový
trend v oblasti sexbyznysu. Samotná inzerce sexuálních a erotických služeb se
přesunula primárně do on-line prostoru. Aktuální rozvoj technologií nabízí možnost poskytování služeb on-line, od prodeje různého zboží až po fetiše typu nošené spodní prádlo apod. Anonymita zde značně povoluje hranice. Internet nabízí také různé platformy, kde je možné cílit na různé specifické potřeby pro sexuální uspokojení a jiné.

Jak je to s placenými sexuálními
a erotickými službami a legislativou v ČR

Podle současné legislativy není sexuální práce ani povolena, ani zakázána.
Ačkoliv není trestná, právo s ní prozatím nepracuje jako s legálním
zdrojem obživy. Formalizace sexuální práce, tedy např. placení sociálního
pojištění, má vliv na možnost získání dávek v budoucnu – např. důchodu či
dávek vyplývajících z nemocenského pojištění, které je součástí platby
sociálního pojištění a je dobrovolné (sem spadají dávky jako nemocenská,
peněžitá pomoc v mateřství, případně později důchod).

Konkrétní legislativní ukotvení naleznete na našich stránkách poradny ZDE.
Celonárodní právní předpis, který by definoval pojem sexuální práce a její
provozování, neexistuje. Poskytování sexuálních a erotických služeb je tedy
v jakémsi právním vakuu.

Samotné osoby, které poskytují placené sexuální služby, nemohou být za
takové jednání trestně postiženy, pokud ovšem neposkytují sexuální služby v
blízkosti škol, školských zařízení či míst, které jsou určeny pro pobyt nebo
návštěvu dětí. Od 1. 1. 2010 platí nový trestný čin „prostituce ohrožující mravní
vývoj dětí“ (§ 190), který kriminalizuje jak osoby poskytující placené sexuální
služby (trest odnětí svobody až na dva roky), tak provozovatele, resp. kuplíře.

Kdo může být trestně stíhán, aneb
co je kuplířství a obchod s lidmi

Trestní právo kriminalizuje osoby, které zajišťují pracovní podmínky osobám
poskytujícím placené sexuální služby nebo mají prospěch z těchto služeb
provozovaných jinou osobou, která souhlasila s poskytování placených
sexuálních služeb (jedná se tedy o sexuální služby se souhlasem neboli
dobrovolnou sexuální práci). V takovém případě se dopouští trestného činu  (§ 189 zákona č.
40/2009 Sb., odst. 1): kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k
provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na čtyři léta, zákazem činnosti
nebo propadnutím věci.

Oproti tomu nucená, nedobrovolná sexuální prácesexuální služba, ke které
daná osoba nedala souhlas, je kriminalizována prostřednictvím trestného činu
obchodování s lidmi dle § 168, podle kterého lze postihnout i další formy obchodu
s lidmi (např. otroctví, nucené práce aj.), nejen tedy jednání v sexuální oblasti, tedy
pohlavní styk nebo jiné formy sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k
výrobě pornografického díla či k prostituci.

Jak je to s legalizací příjmů
ze sexuálních a erotických služeb

Na podnikání v sexbyznysu v současnosti neexistuje žádný právní
předpis. Ženy a muži, kteří chtějí své příjmy ze sexbyznysu alespoň
do nějaké míry „legalizovat“, si tedy zřizují živnosti např. na
návrhářskou, designérskou, aranžérskou činnost a modeling, nebo
využívají zbytkovou kategorii živností: Výroba, obchod a služby jinde
nezařazené.

Nejčastěji se vydávají cestou živnosti volné – výroba, obchod a
služby jinde nezařazené internetové služby a poskytování služeb
osobního charakteru a pro osobní hygienu. Následně se registrují na
živnostenském a finančním úřadě a České správě sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Dále postupují jako podnikatel a své příjmy zdaňují podle § 7
zákona o daních z příjmů jako příjmy ze samostatné činnosti.