Souhrnná zpráva výzkumu vývoje násilí

Souhrnná zpráva výzkumu vývoje násilí

Tým organizace ROZKOŠ bez RIZIKA zorganizoval za podpory Norských fondů celorepublikový výzkum, který sledoval násilí páchané na sexuálních pracovnicích a pracovnících. Do výzkumu se zapojilo 219 osob, klientek a klientů organizace. Protože obdobný výzkum jsme již několikrát realizovali, dovolilo nám to také porovnávat data z dřívějších let. 

Sociodemografická data

Podle odpovědí dotazovaných je patrné, že nastává odklon od velkých klubů zejména v Praze, a zůstala spíše menší zařízení, která měla v covidové době větší šanci na přežití. Byla méně často v hledáčku policie a pandemické období pro ně nepředstavovalo tak velké ohrožení, sexuální služby v těchto zařízeních se minimálně aspoň zprostředkovávaly. Sexbyznys se tak ve velkém přeorientoval na privátní scénu, popřípadě na menší kluby. Změnila se také věková struktura, na privátech jsou zastoupeny jak nejmladší, tak nejstarší věkové skupiny. V menších klubech působí 43,1 % žen ve věkové skupině 41—50 let. Menší kluby a priváty jsou vstřícnější vůči matkám z vícečetných rodin: pracuje zde 40,0 % (priváty) a 38,3 % (malé kluby) matek od dvou a více dětí. Věková obměna se hodně přibrzdila, pro mladé ženy patrně přestává být sexbyznys dostatečně lukrativní a nacházejí své uplatnění jinde nebo třeba jen v jiné zemi. Pouze 7,3 % bylo mladších 25 let. Úroveň vzdělání poklesla, střední vzdělání bez maturity a s maturitou bývala přibližně na stejné úrovni, nyní došlo k poklesu počtu maturantek a nárůstu osob se základním vzděláním. Nejvyšší úroveň vzdělání nacházíme tradičně v hlavním městě (41,0 % dotázaných má minimálně maturitu), kde se do sexbyznysu zapojují studentky. Dotazník byl poměrně náročný, takže z cizinců jej mohli vyplňovat pouze ti, kteří velmi dobře zvládali češtinu, což bylo 8,2 % dotázaných. Byly to především ženy, častěji bezdětné.

Vstup do sexbyznysu

Dlouhodobě sledujeme věkovou hranici, kdy klientky/ klienti vstoupili do sexbyznysu. Pětina našich klientů svou kariéru v sexbyznysu začala v rozporu se zákonem, a to před dovršením 18 let. To nás jako zdravotní a sociální pracovníky staví před nelehkou situaci a je potřeba i právně vyřešit, jak dostát své povinnosti a řešit zdravotní stav i sociální situaci osob před dovršením 18 let. Mnoho z nich do sexbyznysu nejenže vstoupily, ale už v něm dokonce nějakou dobu působí. To pro ně může představovat,vzhledem k jejich fyzické a psychické nezralosti, obzvláště velké riziko (dospívání, snaha vyniknout a předčit dospělé, ochota riskovat a následné vzrušení z podstoupeného nebezpečí atd.). 

Se sexem za peníze před 18. rokem věku začalo přesně 20,1 % dotázaných. Většina z nich vstoupila mezi 15. a 17. rokem, ale našly se mezi ženami i takové, které se habituálními sexuálními pracovnicemi staly už ve svých 12 (jedna), 13 (tři) a v 15 letech (jedna). O mužích máme vlastní výzkumnou zprávu. Sex za peníze nebyla pro dotazované z této skupiny nahodilá událost, ale od té doby začaly více méně pravidelně poskytovat placené sexuální služby. Nejvíce osob ze skupiny původně mladých (právně nezpůsobilých) dívek působí dnes ve venkovní, tzv. outdoor prostituční scéně, kde s největší pravděpodobností také začínaly (celkem 36,1 %). Na vnějších stanovištích (terén) zůstávají sexuální pracovnice maximálně do 30 let (90 % z nich). Tento typ nabídky sexuálních služeb je velmi náročný. K překonání fyzické i psychické zátěže se ženy uchylují k drogám (jejich užívání je v této skupině ponejvíce rozšířeno) a devastující účinek všech těchto faktorů se pravděpodobně nedá déle vydržet. Obdobné věkové rozložení nalezneme i ve velkých klubech, kde je však třeba hledat příčiny ve vzájemných vztazích, především v konkurenčním prostředí, které zde převládá.

U těch, co v sexbyznysu působily posledních 10 až 15 let, to vypadá, že v něm zůstanou, jak dlouho to jenom bude možné. 63,5 % dotázaných pracuje v sexbyznysu 8 až 24 let a průměrná délka praxe v sexbyznysu je 18 let. 20,8 % dotázaných má praxi v sexbyznysu více než 25 let a spadají do věkové kategorie 41 až 50 let. Veterány s praxí 25 a více let jsme objevili v regionu Brno a Jihomoravský kraj (18 %), ale i v jiných oblastech Čech (15 %). Několik začátečnic jsme objevili v Ostravě a Moravskoslezském kraji (4) a v Praze a Středočeském kraji (7). Je však potřeba se na tyto kategorie podívat i z jiného hlediska, a tím je jejich brzký start v sexbyznysu.

 

Samotný sexuální výkon

U více jak poloviny dotázaných neuplynul od poskytnutí poslední placené sexuální služby ani jediný celý den. Nejvíce vytíženy jsou ženy a dívky na venkovních stanovištích (77,8 % uvedlo, že od poskytnutí poslední služby neuplynulo více času než 24 hodin). Na své si přijdou v podstatě všechny věkové skupiny. Více jak polovina dotázaných s praxí (15 až 24 let) měla poslední placený sex ne déle než před jedním dnem a obdobně tomu bylo i u skupiny dotázaných s praxí v sexbyznysu 25+ let (50,0 %). Potvrzuje to i údaj o dotázaných, kteří začali se sexbyznysem před dovršením 18 let, a jak je vidět, jsou stále žádaní (61,4 % z nich mělo poslední placený sex do 24 hodin). 

91, 7 % dotázaných uvedlo, že při posledním placeném sexuálním styku použili kondom. Kde se nejvíce riskuje? Z regionů je to jednoznačně Brno a Jihomoravský kraj, kde pohlavní styk bez kondomu uvedlo 23,5 % dotázaných. Riskuje se na privátech (15,3 %), při eskortních službách (14,3 %) a riskují i ženy na venkovních stanovištích (13,9 %). Více riskují i muži — častý poskytovaný orální styk je považován za méně rizikový, ale hraje zde roli i řada jiných faktorů.

Peníze jsou tím, co roztáčí kola celého sexbyznysu. Je tu sice i několik nedoceněných sexuálních pracovnic (muže jsme mezi nimi nenašli), které poskytly poslední sexuální službu za méně než 500 Kč, ale modus čili kategorie s největší četností je 1.001 až 2.000 Kč, v níž se ocitá téměř polovina dotázaných (46,2 %). Chudým regionem je Ostravsko a Moravskoslezský kraj, kde téměř polovina dotázaných (44 %) nedosáhla na větší příjem, než je 1.000 Kč. Nejlépe oceněná délka praxe čili dosažená profesionalita je 15 až 24 let (29,7 % z nich dostalo za poslední sexuální službu více než 2.001 Kč.) Nejlépe placeni jsou jednoznačně muži (pokud jsou jimi uváděná data pravdivá), v kategorii příjmu z poslední sexuální služby nad 2.001 Kč jich nalezneme 63,6 %.

Důležitý je také pocit z odvedené práce. V celém vzorku uvedlo 26, 1 %, že se cítí celkem dobře, 47,7 % normálně, ale pětina není ve své kůži (19,3 %) či se dokonce cítí ohrožena (0,5 %). Nejlépe se cítí děvčata z Brna (41,2 %), dále osoby, které poskytují eskortní služby (38,5 %), což je celkem překvapivé vzhledem k tomu, že nepracují ve svém prostředí, a dotázaní z privátů (31,5 %). Nejvíce v pohodě jsou však nepochybně mužští sexuální pracovníci. Že se cítí celkem dobře uvedlo 66,7 % mužů. I vyšší ročníky jsou spokojeny s tím, čeho se jim v sexbyznysu dostává (45,2 % z věkové skupiny 51+ se cítí se zákazníky celkem dobře). A dokonce i ti dotázaní, kteří do světa placeného sexu vstoupili celkem pozdě (ve 41 a více letech), se ve 40 % cítí se zákazníkem celkem dobře.

Konflikty

Na pracovních konfliktech je nejhorší to, že se často opakují a nedá se jim vyhnout, pokud člověk pracoviště nezmění. A to není jednoduché, často osoba své místo působení ani opustit nesmí. Konflikty především s kolegyněmi uvedlo 45,7 % dotázaných. Z toho v 15 % jde o konflikty časté, jednou až dvakrát týdně. Nejbouřlivější průběh mají konflikty na venkovních stanovištích, které v 16,7 % probíhají denně.

Ve vztahu k majiteli klubu je nejklidnějším regionem Ostatní Morava, kde 80 % dotázaných uvedlo, že buď k žádným konfliktům s majitelem nedochází (65 %), nebo s ním v 15 % nepřicházejí do styku. Problémy začínají u majitelů menších klubů — ke konfliktům dochází dle názorů dotazovaných téměř se čtvrtinou majitelů (22,4 %). Ve větších klubech dochází ke konfliktům s majitelem u stejného počtu dotázaných, ale jejich frekvence není tak velká. Nejasnou postavou v sexbyznysu jsou manažeři. Polovina dotázaných uvedla, že s nimi do styku nepřichází, konfliktnější je jejich postavení v menších klubech. Barmani naopak mají problémy ve větších klubech. Ponejvíce se dostávají do konfliktu s dotázanými, kteří mají živnostenský list nebo zaměstnaneckou smlouvu, z níž pro ně patrně vyplývají nějaké povinnosti. Taxikáři většinou profitují na tom, že do klubů přivážejí zákazníky a řada klubů je na nich přímo závislá. Konflikty mohou vznikat a zákonitě vznikají (uvedlo 23,8 % dotázaných); proč vznikají ještě častěji mezi ženami na venkovních stanovištích a taxikáři (uvedlo 33,4 % dotázaných působících na venkovních stanovištích), bude zapříčiněné pravděpodobně tím, že taxikáři jsou zároveň i jejich pasáci („každá holka na ulici dělá pod někým“), nebo to prostě zkoušejí.

Zákazníci jsou nejproblematičtější skupinou v sexbyznysu, ale bez nich to bohužel nejde. Problémy s nimi nemá 29,1 % dotázaných, polovina (51,6 %) občas, 13,2 % je má 1 až 2krát týdně a 5,9 % denně. Denně se něco „řeší“ na venkovních stanovištích (14 %) a v 50 % aspoň občas. Konflikty jsou jak ve větších, tak i v menších klubech (shodně uvedlo, že zde nejsou konflikty 24 % dotázaných, ve větších klubech jsou častěji na „denním pořádku“). Frekventovanější konflikty se zákazníky uvedli dotazovaní s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Časté konflikty se zákazníky uvedli dotazovaní, kteří začali svou kariéru před dovršením plnoletosti; 36,5 % je má minimálně 1 až 2krát týdně.

Dalším typem konfliktu je při kontaktu s policií . Polovina sexuálních pracovnic a pracovníků s policií do kontaktu vůbec nepřišla, a v té druhé polovině šlo o 13,2 % kontaktů konfliktních. Nejvyhrocenější konflikty jsou na venkovních stanovištích — uvedla je polovina dotázaných, kteří zde působí.

Násilí

Ne všichni zákazníci přišli za sexuálními pracovnicemi a pracovníky jen s myšlenkou užít si sex. A pak je tu ještě druhá, sociální stránka placené sexuality, a tím je velké společenské stigma, které ji obklopuje. Samotné násilí jsme rozdělili podle jeho převážného charakteru a oblastí, v nichž se odehrává –  psychické, sexuální, fyzické ekonomické násilí. Při násilí v bezprostředním kontaktu jde ponejvíce o zákaznické násilí, s cílem ventilovat vlastní frustraci. Ovšem násilí sociálně podmíněné vypovídá o nastavení celé společnosti, posouvá limity chování za hranice zákona a ospravedlňuje tím takovéto chování.

Když shrneme získaná data, vypovídají o sedmi neštěstích, která mohou osobu v sexbyznysu potkat. Na prvním místě jsou to nadávky a ponižování. Vzápětí vás může někdo okrást. Ale to nestačí, stejně vámi budou opovrhovat. Rozhodnou se vás štípat a kousat do bradavek, abyste se trochu probral či probrala. Neplatí přece za styk s „mrtvolou“, tak to aspoň udělám bez kondomu, ať si to „pořádně“ užiji. A nakonec, budu si s tebou za svý prachy dělat co já chci. Tak nějak podobně vypadá dnešní realita v sexbyznysu. Pravděpodobnost, že vás něco z toho, co jsme tu jmenovali, potká, je 80 90 % a s velikou pravděpodobností se toho sejde víc. Poskytovat sexuální služby není nic jednoduchého, je to velmi náročné a rizikové povolání jak po zdravotní, psychické i sociální stránce. Je třeba být neustále ve střehu, protože nebezpečí popsaná níže v se sice nevyskytují tak často, ale o to fatálnější jsou jejich důsledky.

Psychické násilí

Nejvíce nadávek si užijí osoby v sexbyznysu na Ostravsku a Moravskoslezském kraji. 53,8 % dotázaných se to někdy stalo, 23,1 % se to stává často. Protože v posledním šetření vynikal tento region častým škrcením a dušením, dá se říci, že zde si sexuální pracovníci a pracovnice trochu polepšili. Samozřejmě se nadává na ulici (33,3 % se to stává často), ale zkouší se to na privátech (52,1 % dotázaným z privátů se to někdy stalo), pak už se to neopakuje — prostě takovéto zákazníky opakovaně na privát nepustí. Zajímavý je vztah mezi nadávkami a věkem. Také zde vysokoškolsky vzdělaní dostáli své pověsti a 80 % si v práci nadávek užije (z toho 20 % opakovaně). Vypadá to, že jsou konfliktnější než ostatní. Tvrdého a opakovaného ponižování si užijí ženy na venkovních stanovištích (více jak polovina — 55,6 %), chráněny jsou spíše začátečnice a začátečníci (70 % s praxí do dvou let). Avšak ty, které začaly brzo, ty jsou ponižovány v 66,7 % případů. Opovržlivé chování kvůli práci v sexbyznysu si zažijí hlavně ti, kteří nejsou institucionálně chráněni a jsou tzv. vystaveni zákazníkům napospas. Těmito osobami jsou jak ženy z venkovních stanovišť (55,6 %, z toho 19,4 % často), tak i osoby poskytující eskortní služby (dokonce 64,3 % a z toho 28,6 % často). Najdeme zde i doslova „kopací míče“ v podobě těch, kteří začali poskytovat sexuální služby brzy (do 18 let 54,5 %; 19 až 23 let dokonce 64,2 %).

Mezi hrozby z vnějšku patří zastrašování, jímž jsou ohrožovány matky od dvou a více dětí (26,7 %, patrně odebráním dětí ve vlastní péči), časní poskytovatelé sexuálních služeb (ovšem dnes už plnoletosti dosáhli) a osoby z eskortu (35,7 %) — ti jsou v moci zákazníka a dají se zastrašovat čímkoliv. Tyto osoby (z eskortu) se nejvíce ze všech skupin podle působiště bojí prozrazení, že pracují v sexbyznysu, a polovina z nich takovéto vyhrožování zažila. A samozřejmě matky od dvou a více dětí, které je mají ve vlastní péči, takovéto vyhrožování zažily ve 26,7 %. Vyhrožování zveřejněním fotky na internetu se spíše týká mladších ročníků (37,5 % do 25 let), ale jsou jím ohroženi i majitelé živnostenských listů a pracovních smluv (37,5 %). Celkově je psychické násilí hodnoceno nejčastěji jako nízké (61,2 %) a je poměrně rozšířené ve velkých klubech (81,0 %).

Sexuální násilí

Ke znásilnění dochází tam, kde je obtížné mu zabránit. Samozřejmě se jeho obětí stávají osoby na venkovních stanovištích a  vyskytuje se v regionech, kde je nabídka outdoor sexuálních služeb hodně zastoupena (Ostatní Čechy). Znásilněna byla i polovina osob s vysokoškolským vzděláním. Vynucení sexu zažilo 44,5 % žen na venkovních stanovištích, ale i 42,3 % dotazovaných z Ostravska a celého Moravskoslezského kraje. Stává se to jak těm nejmladším (polovině osob do 25 let), tak i těm s dlouholetou praxí v sexbyznysu (47,8 % s praxí 25+ let) a 60 % vysokoškolsky vzdělaným. Nucení k praktikám, které dělat nechtějí a na kterých se nedomluvili, se stává 35,8 % dotázaným. Rozšířená je tato praxe na Moravě, a to jak jižní (58,8 %), tak v regionu nazvaném Ostatní Morava (55 %). Stává se to samoživitelkám od dvou a více dětí (patrně je tam větší finanční tlak), a to ve 45,8 %. Sex bez kondomu je doménou Moravskoslezského kraje (53,8 % dotázaných z regionu). Děje se nejen dotázaným na venkovních stanovištích (52,8 %), ale velmi často i poskytovatelům eskortních služeb (64,2 %). Méně opatrné jsou častěji osoby se základním vzděláním (47,7 % vynucených praktik). S velkým rizikem do placeného sexu patrně vstupovali ti nezletilí (54,7 %, z toho 11,4 % pokračují). Vynucený sex pod pohrůžkou se praktikuje v Jihomoravském kraji (29,4 %) na těch, co nemají kam utéct — v eskortních službách (28,6 %) a na těch s časným startem (31,8 %). Sexuální násilí je opět hodnoceno jako mírné (46,6 %), jako střední pak osobami na venkovních stanovištích (33,3 %).

Fyzické násilí

Omezení pohybu se děje hlavně těm, kteří se nemají jak bránit — opět jde o osoby na venkovních stanovištích (43,7 %) a v eskortních službách (42,8 %). Děje se to mladým do 25 let (68,8 %) i těm, co začali s placeným sexem brzy (54,6 %), osobám s vysokoškolským vzděláním (50 %). Štípání a kroucení bradavek zažily v hojné míře snad všechny sledované skupiny. Ve velkých klubech dokonce 82, 1 % dotázaných. Facky, kopance, bití v regionu Ostatní Čechy (39 %), více jak polovina žen z venkovních stanovišť, a ti brzy nastartovaní (56,8 %). Ušetřeni zůstali začátečníci (90 % do dvou let v sexbyznysu). Někteří zákazníci si s sebou berou i zbraň, aby si s ní a svou mocí pohráli. A samozřejmě se útočí na ty nejslabší — ženy na venkovních stanovištích (47,2 %). Vzdělání zde má protektivní úlohu.

Škrcení a dušení – Ostrava a Moravskoslezský kraj jsou opět na špici a 23 % dotázaných z regionu to zažilo. Stává se to polovině dotázaných do 25 let a stejně tak polovině vysokoškolsky vzdělaným. Pokus o zabití není zdaleka ojedinělý, ohroženy jsou nejvíce ženy na venkovních stanovištích z regionu Ostatní Čechy, kde je tato prostituční scéna nejvíce rozšířena. Ale i tento typ násilí byl hodnocen jako maximálně střední (11 %) a ponejvíce jako mírné (58,9 %).

Ekonomické násilí

V první řadě se jedná o krádeže. Osoby poskytující placené sexuální služby jsou ponejvíce okrádány v Ostravě, resp. celém Moravskoslezském kraji (61,5 % někdy a 3,8 % často). Příležitostí ke krádežím poskytují samozřejmě služby bez institucionální ochrany na venkovních stanovištích (59,4 %, z toho 11,1 % často) a při eskortních službách (64,3 %, ovšem nestává se to často). Stalo se to však 80 % vysokoškolsky vzdělaným, a spíše cizinkám (61,1 %). S pohrůžkou: „zaplatím nebo ne“, se nejčastěji manipuluje se sexuálními pracovnicemi a pracovníky v Brně a celém Jihomoravském kraji (53 %). Samozřejmě, že pohrůžky nezaplacením jsou součástí obchodní strategie při jednání se ženami na venkovních stanovištích (44,4 %) a nezkušenými dívkami a mladíky do 25 let (75 %), kteří si ještě 100% neosvojili taktiku, že za lásku se platí předem. Ale ani v institucích vytvořených za účelem prodeje sexuálních služeb to pracovníci a pracovnice nemají jisté. Vydělané peníze jsou v 28,6 % případů odepřeny poskytovatelům a poskytovatelkám eskortních služeb, dívkám a mladíkům do 25 let (25 %), ale i vysloužilejším s praxí v sexbyznysu 25 a více let (21,7 %). Nepředáním vydělaných peněz ze strany majitele je ohrožena třetina osob se živnostenským listem nebo smlouvou. Pokuty jsou specifikou větších klubů (dostalo ji 38,1 % žen zde působících), což se projevilo v pražském regionu, kde je velkých klubů nejvíce (25 % osob zde působících pokutu dostalo). Pokuty dostávají i poskytovatelé eskortních služeb (28,6 %), osoby se smlouvou nebo živnostenským listem (45,9 %).

Někdy se tzv. třetí strana (osoby profitující ze sexbyznysu) domáhá odpracování domnělého dluhu a zabaví osobě poskytující placené sexuální služby vydělané peníze (6,9 %). Stává se tak častěji v regionu Ostatní Morava (15 %) a těm s delší praxí v sexbyznysu. Ekonomický nátlak zvenčí je nasměrován na to, donutit osobu v sexbyznysu, aby provedla pro ni nevýhodnou či dokonce ohrožující finanční operaci: půjčka, zaplacení dluhu za někoho atd. „Naletí na to“ především osoby z věkové skupiny do 25 let (31,3 % oproti 11,4 % v celém souboru). Poškodit osoby v sexbyznysu však spolehlivě může šíření nepravdivých zpráv (30,1 %). Nejvíce to poškozuje reputaci pracovníků a pracovnic ve větších klubech (42,9 %) a v eskortu (taktéž 42,9 %). Kdo kde má, nebo může pracovat, se vymezuje hlavně na venkovních stanovištích. Je to považováno za tak samozřejmé a vžité, že pouze pětině žen zde působících se stalo, že po ní vymáhal (patrně někdo jiný) peníze. Výpalné se týká hlavně majitelů objektů, zasáhlo 5 % dotázaných. Intenzita ekonomického násilí je pociťována ponejvíce jako nízká (70,3 %), více ji pociťují mladí do 25 let (93,8 % a z toho 12,5 % tvoří střední intenzita).

Samozřejmě, že dat a informací skýtá výzkum nepřeberné množství. Budete-li mít zájem, rádi Vám jej poskytneme.