ROZKOŠNÝ rok 2022 v Rozkoši bez RIZIKA

ROZKOŠNÝ rok 2022 v Rozkoši bez RIZIKA

I v roce 2022 jsme profesionálně pomáhali našim klientkám a klientům prostřednictvím registrovaných sociálních služeb Odborného sociálního poradenství (včetně Internetové poradny R-R) a Terénních programů. V rámci přímé práce aktivně monitorujeme trendy v sexbyznysu a zjišťujeme potřeby našich klientek a klientů.

Celkově byla R-R v roce 2022 v kontaktu s 1.915 fyzickými osobami, zejména ženami poskytujícími placené sexuální či erotické služby. Dohromady bylo poskytnuto 4.888 služeb. Celkově to činilo 4.735 služeb ženám a 153 služeb mužům.

Nejčastěji jsme s nimi řešili případy vycházející z nepříznivých sociálních situací na téma zdraví, bezpečí, finance, dluhová problematika, bydlení, zaměstnání, oběti násilí a trestné činnosti, závislosti, vztahy a rodičovské kompetence. Vlivem vzrůstají inflace také vznikla zvýšená poptávka po potravinové pomoci. Kompletní statistické údaje a informace o našich sociálních a zdravotních službách uveřejníme v naší výroční zprávě za rok 2022.

Nově jsme rozšířili působení našich služeb do dalšího kraje v České republice. V rámci Terénního programu od roku 2022 působíme také na celém území Karlovarského kraje. Prvotně jsme se zaměřili na klubovou scénu, které se ukázala jako velmi rozšířená hlavně v pohraničí. Naše služby byly velmi efektivní. Diagnostikovali jsme různé typy pohlavně přenosných infekcí. Navázali jsme spolupráci s krajskými odbory Karlovarského kraje a dalšími pomáhajícími institucemi.

V prvním kvartálu roku 2022 jsme také intenzivně pracovali na nové rozvojové strategii. Stanovili jsme si strategický plán až do roku 2026. Určili jsme si společnou vizi, ke které v rámci strategických rozhodnutí budeme směřovat. Tu můžeme shrnout do vět: ROZKOŠ bez RIZIKA bude v roce 2026 organizací, která sdílí stejné hodnoty a ví, kam směřuje. Jsme odborným leaderem pro oblast placených sexuálních a erotických služeb v České republice.

V rámci rozvoje sociálních a zdravotních služeb jsme založili pracovní skupiny, které se odborně zabývají tématy muži v sexbyznysu, distanční sociální práce, problematika obchodování s lidmi v sexbyznysu, zdravotní témata R-R, komplexní sociální práce, sexbyznys jako celek, výzkumná a publikační činnost, zahraniční spolupráce a mezinárodní trendy a v neposledním technologické inovace. Napříč těmito skupinami zkoumáme nabyté poznatky a možnosti, které nám pomohou v rozvoji a zkvalitňování našich odborných služeb jako nejkomplexnějších služeb pro klientky a klienty.

Tak jako celý svět, i nás zasáhlo datum 24. 2. 2022, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu. Sledovali jsme aktuální situaci. Vydali jsme několik doporučení a tiskový materiál, který je určen pro ženy zvažující poskytování placených sexuálních a erotických služeb. Oba materiály vyšly jak v českém, tak v ukrajinském jazyce. Dále jsme aktivně pomáhali i přímo na Ukrajině, a to nejenom finanční pomocí. Naší partnerské organizaci Víra, naděje, láska jsme věnovali jednu z našich mobilních ambulancí, kterou jsme ve spolupráci s jinými NNO vybavili léky, potravinami a hygienickými potřebami.

V dubnu, konkrétně třináctého,  jsme oslavili významné výročí 30 let od založení ROZKOŠE bez RIZIKA. V tento významný den jsme uspořádali pod záštitou primátora Hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba výroční ples, jenž se konal v barvách R-R. Víte, jaké to jsou? Generální ředitelka PhDr. Hana Malinová, CSc. zavzpomínala na průběh těchto let a jakých úspěchů a rozšíření organizace dosáhla.

V rámci celého roku 2022 jsme se potýkali s finančními nejistotami. V prvním čtvrtletí probíhalo čerpání rozpočtového provizoria státního rozpočtu ČR. Když byla ve druhém čtvrtletí zveřejněna alokace a schválená výše nadregionálních dotací od MPSV, museli jsme stejně jako většina NNO reagovat na tyto skutečnosti, protože přidělené finanční prostředky byli ve snížené míře, než jsme žádali. Naštěstí MPSV vyslyšelo prosby a strasti NNO a v září proběhlo dofinancování sociálních služeb, které umožnilo poskytovat naše profesionální služby v plném rozsahu až do konce roku. Tyto nejistoty jsme se také snažili eliminovat žádostmi o mimořádné dotační tituly např. od Magistrátu hlavního města Prahy a farmaceutických firem.

V rámci testování veřejnosti jsme se také účastnili erotického veletrhu Erofest, kde jsme testovali účastníky na HIV. Otestovali jsme 481 osob. Propagovali jsme zde služby R-R a informovali účastníky veletrhu o bezpečném sexu a správném užívání prostředků prevence (kondomy, lubrikační gely atd.) Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem jsme se také účastnili charitativní akce You Dream We Run v Blansku. Testovali jsme veřejnost také na velkých hudebních festivalech Rock for people (715 provedených testů) a Beats for love (226 provedených testů).

V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR jsme mohli zrealizovat projekt mobilní poradna – bezpečné místo pro poskytovaní kvalitních služeb. Projekt byl spolufinancován z EU a jeho výsledkem je pořízení většího automobilu s veškerým vybavením pro bezpečně a diskrétní poskytovaní sociálních služeb osobám poskytující placené sexuální či erotické služby.

V průběhu celého roku jsme se také vzdělávali. Všichni zaměstnanci R-R se účastnili kurzu Základy krizové intervence pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Předsednictvím vzdělávání jsme také reagovali na moderní trendy sociální práce, a to na přesun sociální práce do on-line prostoru ve formě on-line kurzu Internetového poradenství.

Aktivně jsme se účastnili i několika konferencí a veletrhů zaměřených na sociální či zdravotní témata. Dva odborné vstupy jsme měli např. na 11. oborové konferenci České asociace streetwork s podtitulem Výsledky práce a výzvy. Na 8. Mezinárodním sympozium ke Světovému dni AIDS jsme prezentovali naši práci se ženami ukrajinské národnosti na scéně sexbyznysu v ČR. Dále jsme prezentovali kazuistiky žen ukrajinské národnosti, kterým jsme diagnostikovali HIV. V prezentaci jsme se zaměřovali na celý průběh spolupráce a také na důležitost multidisciplinární spolupráce napříč sociálním a zdravotním sektorem, bez které by ženy nedostaly tak rozsáhlou komplexní pomoc, kterou jsme jim mohli zajistit. Všech mezioborových spoluprací si velmi vážíme.

Úspěšně jsme dokončili realizaci víceletého projektu: „Zvyšování profesionality pracovnic pracujících s cílovou skupinou organizace ROZKOŠ bez RIZIKA“. Ten nám umožnil odborné vzdělávání a také kvalitní revizi standardů kvality. S víceletými projekty jsme pokračovali, a to díky podpoře z Norských fondů, kdy jsme od 1. 11. 2022 zahájili realizaci projektu pod názvem „S tebou ne! 2022 aneb Prevence násilí vůči lidem působícím v sexbyznysu a mapování jejich potřeb.“ Projekt potrvá až do roku 2024. V průběhu projektu budeme mapovat a ověřovat řadu témat pomocí klíčových aktivit např. výzkumu, mezinárodní konference a mediální kampaně.

Začátkem prosince nás navštívily kolegyně z partnerských organizací z Ukrajiny. V České republice s námi strávily týden. První den jsme je přivítali v našem Poradenském centru v Praze. Zde jsme si navzájem představovali činnosti našich organizací a jejich poslání. Probírali jsme naše cílové skupiny, tedy kdo jsou naše klientky a klienti. Společně jsme diskutovali o rozdílnosti sociální práce a o problematice spojené s virem HIV. Následující den se vydaly do našich regionálních poboček, kde jim byla představena naše terénní práce a ostatní Poradenské centra R-R. V průběhu návštěvy jsme společně navštívili i další organizace např. La Stradu, Českou asociaci streetwork, Gender Studies a návštěva Úřadu vlády ČR, kde nás provázela zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková. Divadelní soubor Rozkoš partnerským organizacím představil představení ZOMBIE aneb Válka za plotem v divadle MA.

Na závěr roku se celá organizace R-R sešla v Praze dne 17. 12. 2022, kde jsme společným pochodem s červenými deštníky uctili významný den za ukončení násilí páchaném na sexuálních pracovnicích a pracovnících. Pochod s červenými deštníky začal tradičně na Karlově náměstí v Praze 2, odkud jsme se společně přes Václavské náměstí vydali do Vrchlických sadů k sousoší Sbratření. Zde probíhaly další pietní ceremonie od vypouštění balónků až po zapalování svíček za všechny oběti násilí. K příležitosti tohoto významného dnu jsme také oslovili několik organizací, které vystupují proti násilí a požádali je o video pozdrav. Děkujeme za spolupráci všem aktérkám.

Autorka: Mgr. Jana Kočová