English

Uzavřené projekty

S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznyse

Projekt reaguje na problematiku násilí na ženách v sexbyznysu, které je v této oblasti přítomné, ale doposud neproběhlo žádné výzkumné šetření, které by komplexně mapovalo formy a struktury násilí, strategie k řešení a zkušenosti žen s institucionální pomocí. Projekt se tedy zameřuje nejen na realizaci samotného výzkumu, ale i následnou pomoc ženám, které se s násilím v sexbyznyse potkaly nebo které jím mohou být ohroženy. Projekt přinese několik dílčích výstupů, které mohou v budoucnu rapidně snížit násilí na ženách v této oblasti.

S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznyse

Projekt podpořila  Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

V rámci projektu spolupracujeme s norskou organizací Pro Sentret a s organizacemi Studnice a Intervenční centrum.

Název projektu: S tebou ne! aneb Prevence násilí na ženách v sexbyznyse č. 63302-2014-4 / 131 / 4211

Období realizace: 1. 11. 2014 – 31. 1. 2016

Cíle projektu:
Cílem projektu je snížit výskyt násilí na ženách pracujících v sexbyznysu. Předmětem je analyzovat problém (výzkum), získat know-how od zahraničního partnera, vytvořit preventivní materiály a propagovat téma a způsob řešení problému vůči laické i odborné veřejnosti.

Cílem konkrétním pak je:
• Realizovat výzkum – zmapovat násilí, které je přítomné v sexbyznysu a vytvořit komplexní soubor účinných nástrojů k jeho eliminaci a to jak pro sexuální pracovnice, tak pro státní a nestátní organizace. Jedná se o první výzkum v ČR zaměřený na násilí v sexbyznysu.
• Sledování a ovlivňování navrhované legislativy k prostituci tak, aby byla co nejpřijatelnější pro osoby v sexbyznysu z hlediska jejich ochrany a zabezpečení práv. Součástí výstupů výzkumu bude identifikace možných legislativních úprav prostituce, které by přispěly k posilování žen v uplatnění jejich práv (včetně potřeb žen, které by vyplynuly z výzkumu).
• Vytvořit informačně/edukativní preventivní programy (e-learing, smartphone aplikace) – Zvýšení informovanosti žen v problematice prevence násilí, možnostech řešení a pomoci a to jak žen, které se rozhodují, zda začít pracovat v sexbyznysu nebo jsou začátečnice, tak i žen, které již v sexbyznysu pracují. S tím je úzce propojeno posílení žen pracujících v sexbyznysu ve svých právech (empowerment) a v nastavení hranic (i v sexbyznysu můžete říci NE), které povede ke zvýšení jejich bezpečnosti a ochrany v jejich práci.
• Ovlivňování zákazníků, kteří využívají placené sexuální služby k respektujícímu chování k ženám v sexbyznysu a jejich posílení v možné pomoci při podezření na vykořisťující praktiky či obchod se ženami.
• Přispění k destigmatizaci profese formou kampaní a medializací a poukazováním na mýty, že násilí k sexbyznysu patří a že si ho zákazníci, personál podniků mohou k ženám dovolit, protože je to normální („jsem si tě zaplatil, tak si teď mohu dělat, co chci…”).

Cílová skupina:
• sexuální pracovnice (bývalé, minulé, uvažující o vstupu do sexbyznysu)
• zákazníci žen ze sexbyznysu
• státní i nestátní organizace, které se ve své práci setkávají či mohou setkat se ženami ze sexbyznysu
• veřejnost

Aktivity projektu:

1. Stáž v Norsku
• Návštěva partnerské organizace Pro Sentret.
• sdílení know how s partnerskou organizací ohledně výzkumu a jejich zkušeností s ním a nástrojů, které byly po evaluaci výzkumu pro ženy, které zažily násilí, zavedeny (skupinová terapie, poradenství, informační letáky).
• Výstupem ze stáže bude zápis a know how ohledně tvorby a realizace výzkumu a konkrétní informace, jak pracují se ženami, které zažily násilí (skupinové setkávání žen, poradenství), se zákazníky a širokou veřejností (ohledně prosazování ochrany a práv pracovnic).

2. Výzkum mapující násilí v sexbyznysu
• Výzkum založený na metodě participativního akčního výzkumu (PAV), který se zaměří na zmapování násilí v sexbyznysu, vč. prohloubení znalostí o tom, jaké jsou strategie pro zvýšení bezpečnosti a hledání „pomoci”.
• Proběhne Focus group (FG), které se zúčastní ženy ze sexbyznysu (6-10 žen).
• Hloubkové semistrukturované rozhovory s ženami, které pracují ve vybraném prostředí + krátké polostrukturované rozhovory.
• Proběhne skupinové zhodnocení výsledků analýzy, kde budou prezentovány výsledky a jejich zpětná vazba (nástroj pro zvýšení validity poznatků, tzv. peer validizace).

3. Tvorba nástrojů na řešení problému násilí na ženách
• Tvorba tří e-learningových programů – pro několik CS – pro ženy prcující v sexbyznyse, pro ty, které do něj vstupují nebo například zaměřené na zákazníka.
• Tvorba konceptu skupinového setkávání žen.
• Smartphone aplikace – volně stažitelná aplikace do chytrých telefonů se základními pravidly prevence násilí na ženách (eliminace rizik, co dělat když, důležité kontakty, práva obětí trestných činů apod.

4. Tvorba publikace prezentující výsledky výzkumu
• Bude vydána publikace, která shrne výstupy z výzkumu a bude doplněna o systémová řešení násilí v sexbyznysu, včetně legislativních aspektů a navrhovaných úprav k prostituci.

5. Mediální kampaň a PR aktivity k tématu násilí na ženách
• Během projektu bude vydáno minimálně pět tiskových zpráv k tématu věnovaných vždy konkrétnímu tématu případně výstupu projektu.
• V rámci kampaně uskuteční pracovnice R-R v Praze dvakrát pochod k 17. prosinci, který je celosvětovým „Dnem za ukončení násilí na sexuálních pracovnicích a pracovnících”.
• Téma budeme propagovat pomocí webových stránek a sociálních médií také v rámci významných dnů souvisejících s tématem, konkrétně: 2. 6. Mezinárodní den sexuálních pracovnic, 25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.
• Zveřejníme fotoslideshow k problematice násilí na sex. pracovnicích, kde budou uvedeny statistiky a úryvky z příběhů konkrétních žen, které mají s násilím zkušenost.
• K tématu násilí vznikne samostatná sekce na webových stránkách R-R, kde budou uvedeny všechny výstupy projektu. Jedna zcela samostatná stránka bude věnována reálným příběhům sexuálních pracovnic, kam budou moci ženy zasílat své zkušenosti s násilím.
• Na cílovou skupinu sexuálních pracovnic bude mířit především on-line kampaň.
• Minimálně se v rámci projektu objeví na facebooku R-R 20 odkazů k tématu násilí na sexuálních pracovnicích, které budou mít podobu krátkých aktualit k projektu a zajímavostí k řešení problematiky v zahraničí.
• Na hlavní stránce webu R-R uveřejníme 4 články k projektu, kdy se 2 budou týkat stáže a získaných zkušeností v Norsku.
• Klientkám R-R budou rozeslány minimálně tři newslettery k projektu -> tuto on-line kampaň podpoříme výrobou jednoduchých vizitek projektu, které budou přes QR kód a název odkazovat na výše uvedené webové stránky „sexbyznysem bez násilí”.
• V rámci kampaně dále rozešleme osobně adresovaný dopis poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
• Na webu R-R vznikne stránka Fairplay určená zákazníkům sexuálních pracovnic (název je pracovní).
• Neziskové organizace, které se zaměřují na podobnou problematiku, budeme informovat o výsledcích projektu minimálně dvěma newslettery

6. Šíření know-how, workshop, setkání zájmových skupin (NNO, úřady, policie)
• Workshop, který bude věnován tématu násilí na ženách v sexbyznysu. Budou zde prezentovány získané poznatky a představeny e-learningové programy.

V rámci projektu vznikly:

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek