ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (dále v textu R-R) je nestátní nezisková organizace založená v roce 1992, její právní formou je spolek. Spisová značka: L 1833 vedená u Krajského soudu v Brně, zapsáno 1. ledna 2014.

1. Poslání organizace

Posláním R–R je zlepšovat postavení sexuálních pracovnic a pracovníků, předcházet rizikům spojeným s prací v sexbyznysu a snižovat je. Preventivním působením přispíváme k ochraně veřejného zdraví v ČR.

2. Cílová skupina R-R

Cílovou skupinou R-R jsou zejména sexuální pracovnice/pracovníci a osoby, které vstup do sexbyznysu zvažují, nebo v něm pracovaly v minulosti a řeší obtíže spojené s touto prací. V rámci osvětové a preventivní činnosti pracuje R-R i s širokou veřejností. 

3. Cíle naší činnosti

  • zmenšit rizika postihující zvláště ohrožené skupiny lidí (které mohou být rozdílných národností a etnických  skupin), a to zejména u osob poskytujících placené sexuální služby, dále ostatních osob působících v prostituční scéně ohrožených rizikovým způsobem života, a to nejen rizikovým sexuálním chováním; 
  • zplnomocnit a posilovat klientky a klienty k vytváření vlastních limitů a hranic při práci v sexbyznysu i v osobním životě; 
  • prosadit práva osob poskytujících placené sexuální služby (sexuálních pracovnic a pracovníků); 
  • podpořit respekt k osobám, které poskytují placené sexuální služby, a zároveň předcházet stigmatizaci, kterou s sebou tato práce přináší; 
  • snížit riziko šíření pohlavně přenosných infekcí nejen u cílové skupiny, ale i u široké veřejnosti.

    O
     našich službách se více dozvíte v sekci Co nabízíme?

4. Principy služeb

Pracovnice R-R se při poskytování služeb řídí etickým kodexem R-R  a níže uvedenými principy.

Princip respektu a nehodnocení
Pracovnice R-R nehodnotí a nesoudí klientku/ta, respektuje rozhodnutí osob k práci v sexbyznysu a jejich životní styl. R-R se přiklání ke směrům, které chápou prostituci/sexuální práci jako práci.

Princip empowermentu
Zahrnuje zplnomocňování a posilování klientek/tů k vytváření vlastních limitů a hranic v profesi i v osobním životě (zásady profesionality při práci v sexbyznysu – např. jaké typy služeb chce/nechce osoba poskytovat).

Princip bezplatnosti
Sociální služby, včetně terapeutických služeb R-R jsou bezplatné. Vybraná zdravotní vyšetření (např. test na HIV a syfilis) jsou poskytnuta zdarma všem klientkám/klientům, bez ohledu na to, jakou mají pojišťovnu.

Princip anonymity a nízkoprahovosti
Sociální služby R-R mohou být poskytnuty anonymně. Ze zdravotních služeb je možné poskytnout anonymně vyšetření na HIV. Klient/ky poskytují organizaci pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řešení jejich situace a pro poskytnutí dané služby. Sociální služby jsou nízkoprahové a klient/ka se tedy nemusí prokazovat osobními doklady. Osobní údaje, včetně kartičky pojištěnce jsou vyžadovány dle platných pravidel R-R, např. k využití zdravotních služeb Poradenských center R-R.

Princip důvěrnosti sdělení
Pracovnice R-R dodržují mlčenlivost a organizace zajišťuje ochranu osobních a citlivých údajů klientely dle platných zákonů. Tyto údaje nejsou bez souhlasu osob sdělovány dalším osobám (pouze v případě výjimek stanovených zákonem) či s předchozím souhlasem klienta/ky.

Princip dobrovolnosti a samostatnosti
Klient/ka nemusí čerpat všechny nabízené služby R-R, osoby si zvolí, kterých služeb využijí a v jakém rozsahu. Pracovnice R-R nevytváří závislost klienta/ky na službě, naopak usiluje o její samostatnost např.: nerozhoduje za ně, ale nabízí jí možnosti řešení obtížné situace, respektuje jejich rozhodnutí. Vlastní akt vedoucí ke změně sociální situace je zcela v rukou klientely.

Princip individuálního přístupu
Pracovnice přistupuje ke každému zájemci individuálně, tzn. zjišťuje konkrétní potřeby a na základě těchto zjištění se klientem/kou domlouvá na cílech spolupráce – jaké typy služeb chce klient/ka čerpat a jak jim pomohou. Pracovnice komunikuje s klientem/kou tak, aby jí klient/ka rozuměl/a. U cizinců/cizinek je možno v případě potřeby zajistit tlumočení.

Princip práva na stížnost a vyjadřování se k poskytovaným službám
Organizace dodržuje práva klientů/tek. Klienti/ky jsou seznamovány se svými právy a povinnostmi a jsou informovány o možnosti podávat podněty ke zlepšení služeb či stížnosti na poskytované služby.

Princip práce v pracovním prostředí cílové skupiny
Pracovnice R-R respektují, že osoby pracující v sexbyznysu, jsou v době využívání služby terénních programů obvykle v práci. Vychází tedy při poskytování služeb z časových možností zájemců/kyň o službu a tomu přizpůsobují poskytnutí služby. Provozní doba terénních programů je přizpůsobená pracovnímu rytmu cílové skupiny – kontaktování osob probíhá zejména v odpoledních, podvečerních a nočních hodinách.

Princip poskytnutí služby v bezpečném prostředí centra R-R
Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány v poradenských centrech R-R, kde se klientům/kám snažíme zajistit bezpečné prostředí a soukromí k zajištění individuálních potřeb. Do centra mají přístup pouze v ambulantní době pouze ženy. Muži se na poradenství objednávají dopředu. Otevírací doba centra je přizpůsobená pracovnímu rytmu cílové skupiny – centra jsou otevřena především v odpoledních a podvečerních hodinách. Dále je možno služby poskytnout ženám i mužům individuálně v jiných dnech po předchozí telefonické dohodě.

Princip dostupnosti poradenských služeb
R-R se snaží zajistit dostupné poradenské služby i osobám, které nechtějí či nemohou být v kontaktu se službami R-R přímo (v poradenském centru či v rámci služby terénního programu). R-R poskytuje sociální poradenství i formou zajišťování internetového poradenství. Působnost poradenských služeb je tím celorepubliková. Internetovou poradnu R-R najdete na stránkách www.poradna-rr.cz.

5. Působnost organizace v rámci ČR

Služba Terénní programy je zajišťována ve 13 krajích ČR (nepůsobíme v Plzeňském kraji) – služba je poskytována na scéně sexbyznysu (kluby, priváty, venkovní stanoviště aj.). Může být poskytnuta též v mobilní ambulanci.

Odborné sociální poradenství má celorepublikovou působnost – je poskytováno v Poradenských centrech R-R v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích.

Právní informace jsou poskytovány v rámci působení terénních programů ve 13 krajích, dále v Poradenských centrech R-R a prostřednictvím Internetové poradny R-R.

Zdravotní služby jsou součástí nabídky služeb terénních programů (13 krajů) a klientky/ti mohou využít služeb ordinací Poradenských center R-R (Praha, Brno, Ostrava, České Budějovice).

Seznam krajů, kde R-R organizace působí:

050

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj