English

Aktuální projekty

JAK na TO – Prevence rizik v sexbyznysu

Projekt JAK na TO! je zaměřen na terénní práci a přímou práci ve vyloučených lokalitách se ženami, které pracují v sexbzynysu. Cílem projektu je primární, sekundární a terciální prevence rizikového sexuálního chování a násilné trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů (závislosti, suicidum, domácí násilí a sexuální násilí, kyberšikana, mobing, předluženost, dlouhodobá nezaměstnanost) u žen pracujících v sexbyznysu.

Projekt JAK na TO! je zaměřen na terénní práci a přímou práci ve vyloučených lokalitách se ženami, které pracují v sexbzynysu. Cílem projektu je primární, sekundární a terciální prevence rizikového sexuálního chování a násilné trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů (závislosti, suicidum, domácí násilí a sexuální násilí, kyberšikana, mobing, předluženost, dlouhodobá nezaměstnanost) u žen pracujících v sexbyznysu.

Logo OPZ barevne

Projekt je podpořen z OP Zaměstnanost z fondů EU, řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Název projektu: JAK na TO – Prevence rizik v sexbyznyse

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003887

Realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2021 (3 roky)

Popis projektu:

Projekt usiluje o zprostředkování služeb terénního programu a odborného sociálního poradenství zaměřených na:

  • prevenci sociálně patologických jevů (kriminalita, závislosti) a zdravotních rizik (pohlavně přenosné choroby, další infekční nemoci, civilizační nemoci)
  • pomoc a podpora při řešení jejich obtížných životních situací (primární a sekundární viktimizace – oběti násilné trestné činnosti, oběti obchodování s lidmi, zadluženost, rozvod, chudoba, bezdomovectví, závislost, nezaměstnanost apod.) žen ze sexbyznysu
  • posílení motivace sexuálních pracovnic k odchodu ze sexbyznysu a návratu na  trh práce
  • zvýšení dostupnosti a nízkoprahovosti poskytovaných sociálních a zdravotních  služeb vybudováním poradenského centra a nabídkou internetového poradenství a dalších online služeb (chat, terapie)
  • posílení mobility – dostupnosti a zkvalitnění  technických a bezpečnostních podmínek terénního týmu v Moravskoslezském kraji nákupem  vozu pro terénní práci

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou ženy poskytující placené sexuální služby (osoby s rizikovým sexuálním chováním a životním stylem). Jedná se o velmi skrytou  cílovou skupinou, která je citlivá na moralizování a hodnocení. Respektujeme jejich práci v sexbyznysu, ale zároveň mapujeme motivaci žen pro vstup do sexbyznysu, jejich pracovní podmínky. Podáváme pomocnou ruku ženám, které zvažují odchod ze sexbyznysu a hledají jiné uplatnění. Podporujeme kompetence cílové skupiny (uvědomění si vlastní hodnoty, vytyčení hranic v profesi, za jakých podmínek jsou ochotny pracovat). V rámci komunikace s médii umožnujeme cílové skupině vyjádřit se k  tématu sexbyznysu, popsat jejich zkušenosti (pozitivní i negativní), tak aby veřejnost získala vhled do problematiky a potíží, se kterými se ženy potýkají. Sexuální pracovnice jsou zapojovány i do předávání preventivních informací a informací o službách R-R kolegyním. Informace, které jim předáváme v terénu a v poradnách (pravidla bezpečného sexu, co dělat, když praskne kondom, jak poznat, že je kondom funkční, co si smí a nesmí zákazník dovolit, jak chránit sebe před agresivními zákazníky aj.) předávají dál ostatním pracovnicím, včetně informačních materiálů. Do projektu bude participativně zapojena v roli peer poradkyně žena se zkušeností ze sexbzynysu, která se bude účastnit pravidelných porad a spolupodílet se na nastavování podmínek poskytovaných služeb, osvětové a preventivní činnosti a budou s ní konzultovány vybrané poradenské dotazy v rámci internetového poradenství.

Aktivity projektu:

  1. TERÉNNÍ PROGRAMY

Aktivita zahrnuje dílčí podaktivity:

  1. CENTRUM OSTRAVA – SLUŽBY PRO cílovou skupinu

Druhá klíčová aktivita bude zaměřena na služby pro klientky v nově vybudovaném poradenském centru v Ostravě (Macharova 965/7, 702 00 Ostrava Přívoz, tel.: 777 180 186, e-mail:ostravsko@rozkosbezrizika.cz):

Díky vybudovanému poradenskému centru je budeme moci při terénní práci odkázat na možnost využít poradenské služby i v bezpečném a diskrétním prostředí centra.

Násilí k sexuální práci nepatří

Mezinárodní den proti násilí na ženách a mužích pracujících v sexbyznysu nám dává možnost otevřít témata bezpečí sexuálních pracovnic a pracovníků, podmínek práce…
celý článek

Jaké to je nechat se testovat?

Je úterý odpoledne, na Hlavním nádraží vystupuji z metra. Na facebooku jsem viděla letáček a vím, že sídlo ROZKOŠE bez RIZIKA je v…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek