Co naleznete v etickém kodexu R-R?

1. Etické zásady a principy
2. Pravidla etického chování zaměstnankyň a zaměstnanců:

2. 1 Ve vztahu ke svým kolegům/kolegyním
2. 2 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli
2. 3 Ve vztahu ke své profesi
2. 4 Ve vztahu ke společnosti
2. 5 Ve vztahu ke klientkám

1. Etické zásady a principy

 • Tento etický kodex organizace je závazný pro všechny zaměstnankyně a zaměstnance sdružení R-R.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci respektují lidská práva při všech činnostech souvisejících s výkonem své profese, prosazují a hájí respekt k lidským právům obecně ve společnosti.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci respektují jedinečnost každého člověka – klientky bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci respektují právo každého jedince (klientek) na seberealizaci v míře, aby zároveň nedocházelo k omezení tohoto práva druhých osob.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci přistupují ke své práci pečlivěsvědomitě a odpovědně, s odbornou způsobilostí a náležitou pílí. Své odborné znalosti a dovednosti jsou povinni si neustále udržovat na dostatečně vysoké úrovni, aby mohli při poskytování odborné služby uplatňovat nejnovější poznatky z oboru.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy, nesmí nikdy zneužívat oprávnění plynoucí z jejich pracovního postavení, ať už pracují za úplatu nebo bezplatně. Musí si být vědomi, že jejich práce je především službou lidem a nesmí být v rozporu se zájmy společnosti.
 • Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 • Vyvarovat se střetu zájmu na všech úrovních.
 • Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost organizace a jejich pracovnic.
 • Vždy dbát na přání dárce a využít peníze na účel, na který byly poskytnuty. Nepřijímat finanční prostředky, které by nemohly být využity dle přání dárce.

2. Pravidla etického chování zaměstnankyň a zaměstnanců

2. 1 Ve vztahu ke svým kolegům/kolegyním

 • Zaměstnankyně a zaměstnanci respektují znalosti a zkušenosti svých kolegů a kolegyň. Vykonávají, prohlubují a rozšiřují vzájemnou spolupráci za účelem zvyšování kvality poskytované sociální služby.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou ke svým kolegům a kolegyním loajální, respektují rozdíly v jejich názorech a praktické činnosti.
 • Kritické připomínky k nim vyjadřují na vhodném místě a vhodným způsobem za účelem zkvalitnění jejich práce.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
 • Dbají dobrého jména organizace a posilují tak její důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími subjekty.

2. 2 Ve vztahu ke svému zaměstnavateli

 • Zaměstnankyně a zaměstnanci odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
 • Dbají dobrého jména organizace a posilují tak její důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími subjekty.

2. 3 Ve vztahu ke své profesi

 • Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou povinni rozvíjet své odborné kompetence, průběžně se vzdělávat a dále využívat znalosti a dovednosti svých kolegů.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci nesmí během výkonu svého povolání být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci se vzájemně informují, spolupracují a postupují společně v záležitostech, které se dotýkají fungování organizace.

2. 4 Ve vztahu ke společnosti

 • Působí na rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení kvality života pro všechny osoby, a to se zvláštním zřetelem k cílové skupině R-R.

2. 5 Ve vztahu ke klientkám

 • Zaměstnankyně a zaměstnanci ctí klientky jako rovnocenné bytosti a chovají se k nim s respektem.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci chrání právo klientek na soukromí a zachování důvěrnosti jejich sdělení. Žádnou informaci o klientkách neposkytnou bez jejich souhlasu, s výjimkou případů, kdy jsou ohroženy další osoby.
 • Data a informace o klientkách zaměstnankyně a zaměstnanci požadují s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientkám poskytnuty.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci klientkám vykají, pouze v případě vyžádaného tykání z jejich strany jim mohou tykat.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při výkonu zaměstnání dozvěděli a tato povinnost platí i po skončení pracovního poměru. Porušení mlčenlivosti je považováno jako hrubé porušení pracovní kázně. Výjimkou je ohlašovací povinnost stanovená zákonem.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou povinni jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jejich rozhodování.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou povinni dbát na to, aby klientky obdrželi všechny služby, na které mají nárok, a to nejen od zaměstnankyň a zaměstnanců R-R, ale i od ostatních příslušných provozovatelů služeb. Poučí klientky o povinnostech, které pro ně vyplývají z takto poskytnutých služeb.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci jsou povinni pomáhat se stejným úsilím a bez diskriminace všem klientkám a vědomě odhalovat a postavit se proti jakékoliv formě diskriminace.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci vedou své klientky k vědomí vlastní odpovědnosti. Uznávají jejich práva na sebeurčení a respektují v každém ohledu jejich svobodné rozhodnutí, tj. právo žít životem podle vlastních představ (pokud to nepředstavuje skutečně závažné nebezpečí pro jejich okolí a společnost).
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci se vyvarují kritizování a hodnocení klientek. Poukazují pouze na možné negativní důsledky jejich chování a navrhují jiné alternativy společensky přijatelného způsobu života.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci hledají možnosti, jak zapojit klientky do procesu řešení jejich problémů.
 • Pomoc zaměstnankyň a zaměstnanců spočívá především v poskytnutí podpory klientkám a v jejich zplnomocňování (přebírání kompetencí) k vlastnímu řešení svých problémů a naplnění svých vlastních aspirací.
 • Zaměstnankyně a zaměstnanci nevyžadují ani nepřijímají finanční a věcné dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit rozhodování či poskytování služby v oprávněných zájmech klientek.
 • Etické hledisko zahrnuje i předání klientky jiné pracovnici, v případě, že pracovnice si je vědoma svých osobních hranic v práci s konkrétní klientkou a je pro ni obtížné tyto hranice překonat.