English

Aktuality

Thumb
Thumb

Veřejná zakázka: Zajištění vzdělávacích kurzů pro projekt NA CESTĚ K ROZVOJI

Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Související projekt(y):

Číslo zakázky: 09292

Předmět zakázky: služba

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
680 667 bez DPH

Datum vyhlášení: 11. listopad 2013

Lhůta pro podávání nabídek:
2. prosinec 2013 12:00

Místo pro podávání nabídek:
ROZKOŠ bez RIZIKA, Bolzanova 1, 110 00, PRAHA 1. Kancelář organizace je k dispozici v každý pracovní den mezi 9. a 16. hodinou. V poslední den lhůty pro podávání nabídek je povinnost doručit nabídku nejpozději do 12:00 hod.

Název zadavatele: ROZKOŠ bez RIZIKA

Sídlo zadavatele:
Vlhká 10, 602 00, BRNO

IČ zadavatele: 44990901

DIČ zadavatele: CZ44990901

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Šídová

Telefon: 724760171

E-mail:  sidova@rozkosbezrizika.cz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
PhDr. Hana Malinová CSc. 224234453  kancelar@rozkosbezrizika.cz

 

Předmětem zakázky jsou tato školení:

1) Výcvik v motivačních rozhovorech

2) Individuální plánování

3) Kontrakt a individuální plánování

4) Telefonická krizová intervence (TKI)

5) Trauma

6) Manažerské dovednosti

7) Kurz podpory a sebepodpory středního managementu

8) Systemický přístup k práci s krizí

9) Výcvik v internetovém poradenství

10) Speciální sebeobrana pro pracovníky sociálních služeb

Nabídka uchazeče může obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu nebo pouze některá školení.

Uchazeč je oprávněn plnit zakázku pomocí subdodavatelů. V tomto případě je povinen ve své nabídce takového subdodavatele jmenovitě uvést a doložit písemný souhlas subdodavatele s realizací konkrétního školení a kvalifikaci subdodavatele pro konkrétní typ školení.

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této výzvy.

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

Nabízený kurz/kurzy musí být akreditovány MPSV dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách

– Uchazeč poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

– Uchazeč musí být schopen realizovat kurz dle časových možností a požadavků zadavatele.

– Součástí plnění je vydání osvědčení o absolvování kurzu.

– Vybraný dodavatel bude mít uzavřeno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou při kurzech.

– Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž uchazeč je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a uchazeč je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.

– Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po dobu 60 dní po uplynutí lhůty pro předložení nabídky.

Uchazeč pro posouzení subjektivního hodnoticího kritéria Způsob poskytování požadované služby, kvalita a metodologie realizace kurzů předloží jako součást nabídky dokument obsahující relevantní informace.

 A) Způsob poskytování požadované služby: uchazeč popíše a vysvětlí způsoby práce s cílovou skupinou, použité přístupy k posluchačům, způsob komunikace s posluchači a zadavatelem, a to s ohledem na počet posluchačů a počet školících dní, dále pak formu a obsahové náležitosti reakce při odpovědích na dotazy posluchačů v průběhu školící aktivity (konzultační podpora před/po skončení kurzů).

B) Kvalita a metodologie realizace kurzů: uchazeč popíše přípravnou fázi vzdělávacího cyklu, použití výukových metod, postupů a procesů, návrh použití školících pomůcek, podkladů vzdělávání a studijních materiálů, detailní osnovy kurzů, strukturu kurzů, případně předloží vzorky studijních materiálů

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

11/2013 – 06/2015
Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem/uchazeči.

Místo dodání / převzetí plnění:

Školení bude probíhat formou otevřených nebo na míru vytvořených individuálních kurzů realizovaných na území ČR.

Hodnotící kritéria:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:
• Celková nabídková cena vč. DPH (váha 60 %)
• Způsob poskytování požadované služby,kvalita a metodologie realizace kurzů (váha 40 %)

Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
Počty bodů v rámci jednotlivých hodnotících kritérií jsou následně násobeny příslušnou procentní vahou daného hodnotícího kritéria.
Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

Dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena:
Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny podle výše ceny vč. DPH za každý jednotlivý kurz. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.
Hodnocení bude provedeno matematicky, přičemž nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny a hodnocené nabídkové ceny.

nejvýhodnější nabídka
tzn. nejnižší cena (hodnota)
100 x —————————————————– x váha (%)
cena (hodnota) hodnocené nabídky

Dílčí hodnotící kritérium Způsob poskytování požadované služby, kvalita a metodologie realizace kurzů:
V rámci tohoto dílčího hodnoticího kritéria se dle předložené nabídky uchazeče bude hodnotit způsob poskytování školení, jejich kvalita a komplexnost metodiky pro realizaci kurzů. Nejvýhodnější v tomto dílčím kritériu je nabídka, která má logicky nastavenou metodiku výuky navazující na předmět zakázky, používá moderní a interaktivní metody/formy výuky i školicí pomůcky, používá propracovaný systém nástrojů pro zacílení praktických tréninků, má kurzy detailně popsány, logicky provázány a v souladu s popsanými cíli školení, má nastavené efektivní komunikační kanály jak s cílovou skupinou vzdělávaných osob, tak se zadavatelem.
Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.
Výpočet naplnění kritéria pak bude:

počet bodů hodnocené nabídky x váha (%)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který není v likvidaci;
b) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
d) nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

2. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:
a) který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
b) který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tento profesní kvalifikační předpoklad uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese, či výpisem z jiné evidence.

3. Technické kvalifikační předpoklady
Technické předpoklady prokáže uchazeč předložením akreditace vzdělávací instituce udělené MPSV pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělání pracovníků v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Ke každému z nabízených kurzů doloží uchazeč rovněž platnou akreditaci MPSV k pořádání akreditovaného vzdělávacího programu/kurzu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:

Nabídku je nutné předložit v listinné podobě v zapečetěné obálce zřetelně označené nápisem “NEOTVÍRAT – VŘ Zajištění vzdělávacích kurzů pro projekt NA CESTĚ K ROZVOJI“ Doručení je možné osobně, poštou nebo přepravní službou na adresu a v termínu dle této výzvy.
Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle Obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy, který bude přiložen zvláště (nebude sešit s nabídkou).

Požadovaný jazyk nabídky:

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:

Viz další podmínky pro plnění zakázky

Varianty nabídky

Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:

Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.8, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Další podmínky pro plnění zakázky:

Struktura nabídky:
Svazek č. 1 – nabídka:
• Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 1 této výzvy;
• Nabídková cena v níže uvedené struktuře;
• Dokumenty prokazující splnění základních, profesních, ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů;
• Popis předmětu plnění v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky na předmět zakázky
• Ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení uchazeče).

Svazek č. 2 – návrh smlouvy:
Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Stanovení ceny:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za každý ze vzdělávacích programů (1-10) dle specifikace předmětu zakázky. U kurzů, které nebude nabízet, vyplní 0,– Kč. Uchazeč zpracuje cenovou nabídku v české měně bez DPH, uchazeč zvlášť uvede DPH, zvlášť výši DPH v % a cenu včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady.
Předmětem hodnocení je nabídková cena vč. DPH.

Doplňující informace:
• Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě. Každý uchazeč smí podat jen jednu nabídku.
• Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.
• Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny subdodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky.
• Dodavatel má povinnost umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dodavatel má dále povinnost pro účely kontroly ze strany Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných osob archivovat veškerou dokumentaci projektu minimálně do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. K výše uvedeným povinnostem bude dodavatel v písemné smlouvě zavázán.
• Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.
• Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podání nabídek.
• Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem), a to pouze v českém jazyce.
• Otevírání obálek ani hodnocení není veřejné.
• Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě, bude-li zadávací řízení zrušeno. Tyto náklady nesou uchazeči sami.
• Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán, činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
• Zrušit výběrové řízení.
• Vyžádat si dodatečně doplnění k podkladům uvedeným v zadávacích podmínkách.

Soubory ke stažení

Tato veřejná zakázka je zveřejněna i na www.esfcr.cz: http://www.esfcr.cz/zakazky/zajisteni-vzdelavacich-kurzu-pro-projekt-na-ceste-k-rozvoji 

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

esf

 

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek