English

Aktuální projekty

Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexbyznysu

Základní ideou projektu je poskytnutí právních informací ženám, které pracují v sexbyznysu či v sexbyznysu pracovaly v minulosti. Chceme tyto ženy posílit a předat jim informace k tomu, jak se bránit a jak reagovat na případné nepochopení nebo nekorektní jednání ze strany institucí. Ženám pomůžeme orientovat se v systému trestního řízení a práv obětí trestných činů. Dozví se, na co mají právo, jaké mají povinnosti dle zákona o obětech trestných činů, jak samotný proces trestního řízení probíhá, jak žádat např. o odškodnění apod.

Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexbyznysu

ROZKOŠ bez RIZIKA je akreditovaným subjektem dle zákona o obětech trestných činů č. 45/2013 Sb.

Realizace:

  • od roku 2016 doposud

Cíle projektu:

  • Zvýšit informovanost žen – sexuálních pracovnic, které se staly obětí trestného činu o jejich právech a pomoci dle zákona o obětech trestných činů. Těmto ženám poskytneme poradenství – právní informace o procesu trestního řízení, o postavení oběti v trestním řízení, o právech a povinnostech oběti aj.
  • Pomoci ženám – obětem trestného činu tuto náročnou situaci řešit, tím že jim pomůžeme projít procesem trestního řízení. Zajistíme jim právní konzultace, doprovod a právní zastupování.

Aktivity projektu

Projekt „Poskytování právních informací ženám pracujícím v sexbyznysu“ zajistí poskytování právních informací pro sexuální pracovnice, které se staly obětí trestného činu a cítí se být poškozeny nastalou situací. V rámci projektu bude ženám nabídnuto více forem pomoci, které jsou pro klientky zdarma:

  • Právní pomoc

Právní pomoc bude zajištěna prostřednictvím právničky – garantky celé služby. Pomoc při podání trestního oznámení nebo právní zastupování.

  • Poskytování právních informací

Klientka (oběť trestného činu) má v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, které se týkají věci, v níž se stala obětí trestného činu. Pracovnice tohoto projektu poskytnou klientce následující informace v rozsahu dle § 9 zákona o obětech trestných činů (č. 45/2013 Sb.):

1) informace o službách, které obětem organizace R-R poskytuje, jejich rozsahu, včetně informace, zda je služba poskytována bezplatně. V případě, že dané služby neposkytuje, odkáže klientku na jiný subjekt zapsaný v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, který požadovanou službu poskytuje;

2) informace o právech oběti dle zákona o obětech trestných činů;

3) informace o právech oběti jako poškozeného podle trestního řádu, průběhu trestního řízení a postavení oběti jako poškozeného a svědka v něm.

  • Doprovod důvěrnící

Další činností v rámci projektu je nabídka klientce využít doprovodu důvěrnicí, kterou může být i pracovnice R-R, pokud nemá klientka ve svém okolí blízkou osobu, která by ji podpořila při úkonech trestního řízení. Důvěrnice poskytne oběti potřebnou, zejména psychickou pomoc a podporu při jednání s orgány činnými v trestním řízení.

Kde je projekt realizován?

Projekt je realizován v terénní a ambulantní formě v rámci působnosti R-R. Jedná se o 12 krajů ČR (Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Liberecký kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj a území Hlavního města Prahy) a tři Poradenská centra R-R v Brně, v Praze a v Českých Budějovicích. Službu je možné využít i prostřednictvím Internetové poradny R-R.Službu zajišťují proškolené sociální pracovnice R-R pod odborným dohledem právní garantky služby a také externí právničky R-R, která klientkám R-R poskytuje odbornou právní pomoc a právní informace.

Pochod s červenými deštníky – 17. prosince 2016

Fotografie z pochodu R-R proti násilí na sexuálních pracovnicích. Vycházeli jsme z Karlova náměstí, kde nabízíme klientkám naše sociální poradenství a zdravotní služby,…
celý článek

Konference R-R: Strukturální násilí a ženy ze sexbyznysu

V polovině června 2016 uspořádala R-R konferenci k tématu násilí a nekorektního jednání ze strany policie a strážníků vůči sexuálním pracovnicím. Žádost o…
celý článek

Testování veřejnosti na HIV s Toulavou sanitkou R-R

Během letošních testování veřejnosti jsme odhalili už tři nové případy HIV. Buďte na sebe opatrní, a když si nejste jistí zdravím svého sexuálního…
celý článek