English

Aktuality

Chystaný zákon o prostituci problémy spojené s nejstarším řemeslem nevyřeší

Od roku 1994 bylo v naší zemi zpracováno několik variant návrhů zákona o regulaci prostituce. Významným pokusem byl vládní návrh z dílny Ministerstva vnitra v roce 2005, od něhož se odvíjely ideově i další návrhy. Tuto iniciativu převzali zákonodárci z hlavního města Prahy.

Vládní návrh zákona o regulaci prostituce MV ČR se nepodařilo v říjnu 2005 přijmout z důvodu zamítnutí návrhu na vypovězení mezinárodní „Úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob“ (dále jen Úmluva). K Úmluvě, jež vstoupila v platnost roku 1951, přistoupilo Československo v roce 1958. Úmluva zavazuje smluvní státy mimo jiné nepřijímat žádné zákony, které by požadovaly po osobách živících se prostitucí vlastnit speciální průkaz, být zaregistrován k této činnosti, a zavazuje trestat každého, kdo provozuje nevěstinec, což je v rozporu s navrhovaným zákonem o regulaci prostituce. Aby mohl být přijat tento zákon, resp. aby mohl nabýt účinnosti, musela by být tedy napřed vypovězena Úmluva (ZHMP, 2007). Úkol docílit vypovězení Úmluvy tedy čeká na kohokoliv, kdo chce prosadit tzv. regulaci prostituce.

Poslední návrh zákona o regulaci prostituce vytváří skupina kolem pražského radního Lukáše Manharta. Tento návrh vychází z předchozího magistrátního návrhu z roku 2010. Návrh byl částečně upraven a připomínkován různými subjekty, včetně neziskových organizací. R-R se podílela rovněž na připomínkování navrhovaného zákona. Do návrhu se podařilo promítnout některé pozitivní změny (např. platnost oprávnění k provozování prostituce na celém území ČR), přesto však svou podstatou zůstává velmi represivní, což v konečném důsledku povede k přesunutí většiny osob ze sexbyznysu do ilegality, a ztíží tak jejich situaci i přístup neziskových organizací k této ohrožené skupině.

Navrhovaný zákon o regulaci prostituce (dále jen zákon) na první pohled vypadá z finančního hlediska možná výhodně pro stát a obce: Poskytuje možnost výběru daní a místních poplatků z provozování prostituce. Jeho dalším příslibem je zajištění regulace prostituce, a tím veřejného pořádku. Obsahuje zároveň mnoho sporných otázek, a jeho přínos pro praxi je tudíž velmi nejistý. Administrace uplatnění zákona je finančně velmi náročná (jen náklady na software se odhadují na 30 milionů a k tomu je třeba připočítat platy všech osob, které budou naplňování zákona zajišťovat), takže slibovaný finanční efekt se může proměnit dokonce ve ztrátu.

Uplatňování zákona nepochybně způsobí přesun značné části prostituční scény do ilegality, jelikož většina osob bude mít dle našich zkušeností problém se základní podmínkou zákona, a to se zařazením do registru. Skrytá prostituční scéna působí potíže v přístupu k osobám ze sexbyznysu nejenom nevládním organizacím, které poskytují této cílové skupině sociální a zdravotnické služby, ale dopadá negativně na celou společnost. Osoby, které začnou poskytovat sexuální služby nelegálně, se s velkou pravděpodobností budou obávat využít služeb pomáhajících organizací i institucí a také oznámit trestnou činnost, která na nich byla spáchána.

Zákon se dále nedostatečně zabývá aspektem práv osob v sexbyznysu a nepohlíží na prostituci jako na práci. Oproti zahraničním úpravám, které se snažily přistoupit k fenoménu prostituce i z lidsko-právního pohledu (viz německá a holandská úprava k prostituci a jejich výklad), je v magistrátním návrhu nahlíženo na prostituci jako na sociálně patologický jev, se kterým je třeba se nějak vypořádat. Nezabývá se aspekty, jako jsou pracovní podmínky pro osoby v sexbyznysu, nutností destigmatizace osob, které v sexbyznysu pracují, potřebou vytvořit programy zaměřené na odchod ze sexbyznysu, jako je tomu v případě zahraničních úprav. Naopak se soustředí na populární opatření, jako jsou povinné zdravotní prohlídky a hledisko veřejného pořádku.

 

Testování veřejnosti

Jako každý rok, i letos budeme testovat veřejnost na HIV. Navštívíme několik festivalů a testovat se bude i na našich poradenských centrech v…
celý článek

17. prosinec 2017 pod červenými deštníky

Na násilí páchané na ženách a mužích poskytujících sexuální služby jsme v neděli 17. prosince 2017 upozornili happeningem na Palackého náměstí v Praze.…
celý článek

Slavnostní ples k 25. výročí R-R

ROZKOŠ bez RIZIKA uspořádala při příležitosti 25. výročí založení organizace slavnostní ples, který se konal 1. dubna 2017 v KD Domovina pod záštitou…
celý článek